Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki - Małopolska Karpaty OFFer

english version...

Głównym celem festiwalu jest przedstawienie różnorodnych zjawisk kulturowych i wyjątkowej aktywności twórczej mieszkańców Karpat, ich swoistej duchowej wspólnoty oraz szacunku dla tradycji, na kanwie której wyrasta rozmaitość współczesnych zjawisk artystycznych; cel ten jest identyczny z misją Oddziału MCK Sokół - Instytutu Europa Karpat, który jest autorem koncepcji i będzie odpowiadać za jej realizację.

 

Akcent stawiany jest na bezpośredniość i szczerość kontaktów artysta - odbiorca (a nawet dotarcie do świadomości tego ostatniego jakby poza jego wolą), dlatego miejscem prezentacji będą „karpackie ulice" - rozumiane jako różnorodne szlaki komunikacyjne (również rynki, szlaki spacerowe i turystyczne, kolej, rzeki itp.). Pokazywanie na równych prawach amatorów i wyrosłych z ich grona profesjonalistów, tradycyjnych i współczesnych, artystycznych i wręcz kuglarskich działań ma na celu nie tylko zaintrygowanie odbiorców, ale też pozostawienie im możliwości wyboru, odnalezienia nurtów, które odpowiadają ich duchowym potrzebom. Nazwa podkreśla, że Karpaty mają wiele do zaoferowania; mówimy tak: mimo iż Karpaty są trochę „off", z dala od utartych szlaków turystycznych, a tutejsi ludzie mocno przywiązani są do rodzimej tradycji - mimo to, a może właśnie dlatego(!) - Karpaty są miejscem magicznym, pełnym kolorowej różnorodności i tolerancji. Uważamy, że czas najwyższy nobilitować niezwykłą kulturę lokalną w jej tradycyjnych i nowoczesnych przejawach i uczynić z niej jeden z podstawowych elementów promocji regionu. Słowem: KARPATY OFF, a więc niebanalne i jeszcze wolne od komercji, to zarazem KARPATY OFFer - oczekujące, otwarte i atrakcyjne.


Patronat Honorowy nad projektem przyjął Wicemarszałek Leszek Zegzda.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

 

english version

International Multimedia Art Festival – Małopolska Karpaty OFFer project description

The main purpose of the festival is to present the diverse cultural phenomena and exceptional creative activity of Carpathian residents, their peculiar spiritual community and respect for tradition on the canvas of which a variety of contemporary artistic phenomena arises; this purpose is identical to the mission of the Sokół Division of the Municipal Cultural Centre – the European Carpathian Institute, which is the creator of the concept and will be responsible for its execution.

 

The stress is placed on the directness and honesty of the contacts between the artist and the recipient (and even on reaching the awareness of the latter as though against his will), which is why the location for the presentation will be on "Carpathian streets", which are to be understood as diverse paths of communication (including market squares, paths for hiking and tourism, railways, rivers, etc.). By giving the same rights to amateurs and the professionals who have evolved from them, traditional and modern artists, artistic and conjurer's activities intend to not only intrigue the audience but also provide them with a choice and discover trends that correspond with their spiritual needs. The name stresses that the Carpathian mountains have a lot to offer; so we say: despite the Carpathians being a bit "off," i.e. off the beaten track, and the locals have strong ties with their native traditions - despite this, and perhaps because of this (!) - the Carpathians are a magical place full of colourful diversity and tolerance. We believe that it is high time to distinguish the unusual local culture with its traditional and modern manifestations and turn it into one of the basic elements for promoting the region. To put it briefly: KARPATY OFF, which are thus original and still free from commercialism, are at the same time the KARPATY OFFer – having high expectations and being open and attractive.

 

Deputy-Speaker of the Małopolska Sejm Leszek Zegzda is the Honorary Patron of the project.

 

The project is co-financed using EU funds from the European Fund for Regional Development as part of the Małopolska Regional Operational Programme for 2007 - 2013.

 

 
Komentarze  |  Dodaj swój komentarz
Przepisz znaki w odwrotnej kolejności (od końca): c86d7
   


Brak komentarzy...

 Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach dotyczących festiwalu zaprenumeruj newsletter...


PATRONI MEDIALNI

 

PARTNERZY

 © 2009 Instytut Europa Karpat

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Projekt i wykonanie: inti.pl